Gweithdy Arferion Recriwtio Teg

ar gyfer aelodau paneli recriwtio penodiadau cyhoeddus.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu ein gweithdy Arferion Recriwtio Teg, cofrestrwch eich diddordeb yn y blwch cyswllt a ddarperir ar waelod y dudalen.

Crynodeb o’r gweithdy

Wedi’i gynllunio i’ch helpu i recriwtio’r person cywir ar gyfer y swydd, bydd y gweithdy hyfforddi recriwtio rhyngweithiol hanner diwrnod hwn yn eich helpu i ddeall y broses recriwtio a dethol a sut i sicrhau bod eich dulliau gweithredu yn feddylgar, yn gynhwysol ac yn gyson.

Gyda ffocws arbennig ar amrywiaeth a chynhwysiant, bydd y gweithdy hwn yn rhoi amser i chi fyfyrio’n ystyrlon ar sut rydych chi’n ymdrin â recriwtio mewn amgylchedd cefnogol a chyfrinachol. Byddwch yn cael cyfle i rwydweithio ag aelodau paneli eraill o bob rhan o Gymru yn ogystal â chael y cyfle i greu cynllun gweithredu personol i wella eich arferion recriwtio.

Trosolwg o’r gweithdy

Mae’r gweithdy hanner diwrnod hwn yn ymdrin â:

 • Gosod y cefndir: deall eich cyd-destun
 • Yr achos busnes dros amrywiaeth
 • Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus
 • Arferion cynhwysol a deddfwriaeth cydraddoldeb
 • Gwneud addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr ac ymgeiswyr
 • Iaith gynhwysol a ‘galw i mewn’ ar hysbysebion
 • Tuedd anymwybodol a lliniaru yn ei erbyn
 • Enw recriwtio am ddim
 • Y Panel Dethol: effaith paneli amrywiol
 • Gweithredu Cadarnhaol
 • Cynllunio gweithredu ar gyfer y dyfodol

Bydd y sesiwn yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion ymarferol a bydd cyfranogwyr yn derbyn adnoddau digidol i gefnogi eu dysgu. Bydd pob mynychwr yn cael mynediad i’n Gwasanaeth Galw’n Ôl blwyddyn o hyd; felly, gallant gysylltu â’u hwylusydd ar ôl y gweithdy am gyngor a chymorth unigol.

Eich Hwylusydd: Sal Pearman (Nhw/Hi)

Mae Sal wedi bod yn gweithio ym maes Datblygu Adnoddau Dynol ers dros 10 mlynedd gyda ffocws ar Gydraddoldeb a Hunaniaeth a sicrhau bod yr holl staff yn gallu ffynnu waeth beth fo’u cefndir, nodweddion neu gredoau.

Wedi’i hyfforddi’n wreiddiol fel archeolegydd maes, dechreuodd Sal ym maes Datblygu Pobl yn 2006 pan oedd yn rheoli canolfan addysg archaeolegol fel rhan o dîm ymchwil ym Mhrifysgol Reading. Ers hynny, mae Sal wedi arbenigo mewn Datblygu Adnoddau Dynol, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Caniatâd, Gwrth-fwlio ac Aflonyddu, Ymwybyddiaeth o Anabledd, Lles, Gweithleoedd Cadarnhaol, a phrosiectau diwylliant sefydliad cyfan.

Mae gan Sal CIPD Lefel 7 ac MSc mewn Datblygu Adnoddau Dynol ac Ymgynghori o Brifysgol Birkbeck yn Llundain, lle mae ffocws eu hymchwil wedi bod ar brofiad byw mamau sy’n gweithio ac effaith cynhwysiant ar ddiwylliant sefydliadol. Ers cwblhau eu meistr mae Sal wedi cydbwyso cyflawni prosiectau hwyluso gyda gweithio fel Seicolegydd Sefydliadol. Mae Sal yn cyfuno eu degawd o brofiad ymarferol ag ymchwil a gweithio’n rhyngwladol i sicrhau bod y cyngor y maent yn ei roi yn gadarn ac wedi’i angori mewn arfer gorau.

Mae Sal hefyd yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol er Annog y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach (RSA), yn Fentor Gyrfa THRIVE, yn ymarferydd Belbin, ac yn ymarferydd Busnes FIRO. Gan ddefnyddio dull hwyluso a chydweithredol, mae Sal yn hoffi gwneud eu gweithdai’n ymarferol, wedi’u llywio gan ymchwil ac arfer gorau, ac wedi’u teilwra i anghenion, diddordebau, a heriau pob grŵp.

Yn ddiweddar mae Sal wedi gweithio gyda Mind, Sefydliad Peabody, Canolfan Ymchwil John Innes, Cyngor Sir Surrey, Ymddiriedolaeth GIG Tavistock a Portman, TATE, LEWIS Global, Quakers in Britain, Y Llyfrgell Brydeinig, NESTA, Picturehouse, Undeb Myfyrwyr Bryste, EVERPRESS, a Prifysgol Caint.

Cyn eich gweithdy

I gael y gorau o’r weminar byddai’n wych pe gallai pob mynychwr gymryd 15 munud i ystyried y canlynol:

 1. Edrychwch ar drosolwg y gweithdy a myfyriwch ar ba feysydd rydych chi’n teimlo fwyaf hyderus ac unrhyw feysydd lle byddech chi’n awyddus i ddysgu mwy. Bydd hyn yn rhan o’ch cyflwyniad i’r sesiwn.
 2. Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn treulio peth amser yn myfyrio ar naw nodwedd warchodedig Deddf Cydraddoldeb 2010. Y rhain yw oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, a cyfeiriadedd rhywiol.
 3. Pan fyddwch yn meddwl am arallgyfeirio talent, pa feysydd sydd angen cynrychiolaeth ychwanegol o fewn eich Corff Cyhoeddus?